Điều khoản sử dụng

Phần 1: Quy định chung

 

Khi Người sử dụng (“NSD”) sử dụng thông tin và dịch vụ trên TransferPricing.vn (“TPVN”) là NSD chấp nhận Điều khoản sử dụng này, kể cả những thay đổi về sau.

NSD chấp nhận sử dụng dịch vụ là chấp nhận sử dụng hình thức và nội dung hiện tại. TPVN không nảy sinh trách nhiệm pháp lý với người sử dụng trong quá trình vận hành, vận dụng, suy diễn các thông tin trên Cơ sở dữ liệu.

 

Phần 2: Dịch vụ

 

Các dịch vụ do TPVN cung cấp bao gồm:

  • Thành viên miễn phí: được tra cứu tất cả các tài nguyên miễn phí của Cơ sở dữ liệu.
  • Thành viên VIP: được tra cứu tất cả các tài nguyên miễn phí và có phí của Cơ sở dữ liệu.

 

Phần 3: Trách nhiệm của Người sử dụng

 

Khi sử dụng TPVN đòi hỏi NSD phải đăng ký Tên Thuê Bao, Mật khẩu, và một số thông tin cá nhân trước khi sử dụng. Các thông tin này phải chính xác, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NSD.

NSD tự bảo mật Tên Thuê bao và Mật khẩu. TPVN sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp mật khẩu bị thay đổi do NSD làm lộ, hoặc cho nhiều người cùng sử dụng chung.

 

Phần 4: Giới hạn quyền của Người sử dụng

 

Quyền của NSD bị giới hạn bởi các quy định dưới đây:

  • Không được sao chép, bán, cho thuê lại quyền sử dụng, hoặc cung cấp Tên Thuê bao và Mật khẩu cho một bên thứ ba sử dụng.
  • Không được phép sử dụng thông tin, dữ liệu từ TPVN để phát triển thành (toàn bộ hoặc một phần) hệ thống lưu trữ và tra cứu khác nhằm mục đích thương mại, bao gồm: bán, cho thuê hoặc hình thức thương mại khác.

 

Phần 5: Giới hạn trách nhiệm của TransferPricing.vn

 

  • Không chịu trách nhiệm về sự mất mát, nghĩa vụ pháp lý, hoặc thiệt hại nào là hậu quả từ sai sót của NSD.
  • Không chịu trách nhiệm trước bất kỳ mất mát, nghĩa vụ pháp lý, hoặc thiệt hại nào là hậu quả từ một trang web khác có đường dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp từ TPVN, hoặc nội dung những trang web đó.
  • Không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, thiệt hại nào do nguyên nhân là hậu quả của, hoặc phát sinh do liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng TPVN.
  • Ngoài các giới hạn trên, nếu xuất hiện một nghĩa vụ pháp lý nào đó mà TPVN phải gánh chịu và bồi thường thì sẽ ngang bằng khoản phí NSD đóng lần gần nhất (lần sau cùng).

 

Phần 6: Xử lý vi phạm

 

TPVN có quyền áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm mà pháp luật cho phép nếu NSD vi phạm các quy định tại Điều khoản sử dụng này.

Điều khoản sử dụng này chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Bất kỳ hành vi nào làm phát sinh trách nhiệm và khiếu nại liên quan đến Điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền.

 

Phần 7: Thực hiện

 

Các thông báo và khuyến cáo trên TPVN sau này là bộ phận bổ sung cho Điều khoản sử dụng.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong này, cũng như thông báo và khuyến cáo về sau, không hợp pháp, vô hiệu và/hoặc không thể thi hành được, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách biệt khỏi những điều khoản còn lại, và không ảnh hưởng đến hiệu lực cũng như khả năng thi hành của các điều khoản còn lại.

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực từ ngày 01/04/2019.