Biên độ thị trường lợi nhuận các ngành kinh tế Việt Nam

..:: Thông báo :: ..

Mục đích sử dụng

Biên độ thị trường Tỷ suất lợi nhuận thuần của các ngành kinh tế Việt Nam được chúng tôi xây dựng cho mục tiêu tham khảo, là một nguồn thông tin trợ giúp Quý khách hàng khi xây dựng chính sách giá chuyển nhượng.

Biên độ thị trường này không thay thế cho việc tính toán Biên độ thị trường chuẩn trong việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết theo quy định của Nghị định 20 do các hạn chế sau:

 • Tỷ suất lợi nhuận thuần được sử dụng là tỷ suất lợi nhuận năm, không phải là trung bình 3 năm gần nhất.
 • Các doanh nghiệp trong ngành kinh tế được lấy rất rộng (cấp 1 và cấp 2) để đảm bảo lấy dữ liệu số lớn, triệt tiêu các biến động đơn lẻ.
 • Số liệu tài chính được lấy hoàn toàn theo dữ liệu công bố, không bao gồm bất kỳ điều chỉnh nào.

Cơ sở xây dựng

Dữ liệu biên độ thị trường lợi nhuận các ngành kinh tế Việt Nam được chúng tôi xây dựng dựa trên dữ liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và 2018 của các Công ty đại chúng công bố trên Hệ thống công bố thông tin đại chúng của Ủy ban chứng khoán.

Dữ liệu không bao gồm các công ty đại chúng là công ty chứng khoán, các ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm do các Công ty này: (i) không có thông tin đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và đầu tư nên không có thông tin phân loại ngành nghề nhất quán với các công ty khác; và/hoặc (ii) sử dụng chế độ kế toán/phương pháp kế toán khác với chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện tại nên không thích hợp cho việc so sánh.

Để tăng mức độ tin cậy của thông tin, chúng tôi tiến hành các bước chọn lọc và loại bỏ các dữ liệu không phù hợp sau:

 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán: chúng tôi chỉ lựa chọn các báo cáo tài chính đã được kiểm toán, loại bỏ các báo cáo tài chính chưa được kiểm toán.
 • Ý kiến trên báo cáo kiểm toán là “ý kiến chấp nhận toàn phần“: chúng tôi loại bỏ tất cả các báo cáo mà ý kiến trên báo cáo kiểm toán không phải là “ý kiến chấp nhận toàn phần“.
 • Báo cáo tài chính hợp nhất: đối với các Tập đoàn công bố cả báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, chúng tôi chỉ giữ lại Báo cáo tài chính hợp nhất để đảm bảo dữ liệu tài chính không bị ảnh hưởng bởi các giao dịch trong nội bộ Tập đoàn.
 • Phân loại các Công ty theo mã ngành đăng ký kinh doanh chính trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và đầu tư. Tại bước này, những công ty không có mã ngành đăng ký kinh doanh chính hoặc không có thông tin đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sẽ bị loại bỏ.

Bằng các bước chọn lọc và loại bỏ dữ liệu nêu trên, dữ liệu tài chính được giữ lại sẽ đảm bảo tính tin cậy trong việc tính toán các chỉ tiêu lợi nhuận và biên độ thị trường.

Biên độ thị trường lợi nhuận

Việc tính toán biên độ thị trường của các Tỷ suất lợi nhuận thuần phổ biến gồm EBIT/Doanh thu, EBIT/Tổng chi phí và EBIT/Tổng Tài sản. Theo đó:

 • EBIT: “Lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp”. Lợi nhuận này được xác định theo quy định của Nghị định 20 và Thông tư 41, không bao gồm kết quả từ hoạt động tài chính và hoạt động khác.
 • Doanh thu: được xác định là doanh thu thuần trong kỳ.
 • Tổng chi phí: được xác định là tổng giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ.
 • Tổng tài sản: được xác định là giá trị bình quân của chỉ tiêu Tổng tài sản đầu kỳ và cuối kỳ trên Bảng cân đối kế toán.

Các tỷ suất lợi nhuận thuần của các công ty cùng ngành đăng ký kinh doanh chính sẽ được đưa vào tính toán biên độ thị trường bằng cách sử dụng hàm tứ phân vị (quartile) theo hướng dẫn của Nghị định 20 và Thông tư 41.

Các ngành đăng ký kinh doanh được chúng tôi tính toán gồm các ngành đăng ký kinh doanh cấp 1 và các ngành đăng ký kinh doanh cấp 2 (chi tiết hơn).

Chi tiết các ngành đăng ký kinh doanh cấp 1 và cấp 2 xin vui lòng xem tại: Mã ngành kinh tế cấp 1 và cấp 2

Các ngành đăng ký kinh doanh có ít hơn 5 doanh nghiệp sẽ không được chúng tôi tính toán để đảm bảo tính tin cậy của Biên độ thị trường.

Kết quả tính toán Biên độ thị trường tỷ suất lợi nhuận của các ngành kinh tế Việt Nam

Biên độ thị trường chuẩn là giá trị nằm giữa Tứ phân vị thứ 1 và Tứ phân vị thứ 3.

Kết quả tính toán Biên độ thị trường tỷ suất lợi nhuận năm 2018 của các ngành kinh tế Việt Nam (theo các ngành cấp 1) như sau:

Chi tiết về Biên độ thị trường của năm 2017 và chi tiết Biên độ thị trường của các ngành kinh tế cấp 2 xin xem tại:

Biên độ thị trường theo ngành

Tuyên bố miễn trách nhiệm

Các thông tin chỉ được sử dụng trong mục đích tham khảo. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc sử dụng dữ liệu này gây ra.